autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA

pore.raspolŠiri pristup razumevanju kao i lečenju poremećaja raspoloženja (bipolarnog poremećaja, depresije, manije...) dat je u ovom sveobuhvatnom udžbeniku pod nazivom POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA (izdavača Naklade Slap) a koji je okupio različite kliničare sa dugogodišnim iskustvom u psihijatrijskoj praksi.

Obrađene su relevantne psihijatrijske teme i sadržaji od psiholoških osnova afektivnih poremećaja, kognicije, neurobiologije, psihodijagnostike i diferencijalne dijagnoze preko posebnih poglavlja koja se bave poremećajima raspoloženja kod žena (u trudnoći i dojenju), kao i kod starijih osoba, do specifičnosti farmakoterapije, psihoterapijskih modaliteta i socioterapije poremećaja raspoloženja... Posebna poglavlja posvećena su suicidalnosti, potom poremećajima spavanja, kao i problemima zavisnosti koji se javljaju kod osoba sa afektivnim poremećajima. 

MUZIKOTERAPIJA

muzikoter
Na koji to način muzika ima terapeutski efekat na ljude?

Zbog čega muzika, pravilno terapeutski primenjena, može u velikoj meri da unapredi lečenje i oporavak?

Zašto muzika, koja se generalno doživljava kao pozitivna, može imati i negativan uticaj na pojedinca?

 

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja u vezi muzikoterapije pronaći ćete u knjizi Danijela Crnkovića i saradnika, MUZIKOTERAPIJA - umjetnost glazbe kroz umijeće liječenja (Naklada Slap, 2020).

Knjiga obrađuje neke od najvažnijih tema iz oblasti muzikoterapije i namenjena je muzikoterapeutima, studentima muzičkih akademija kao i studentima drugih fakulteta koji pohađaju muzičke kurseve, psiholozima, defektolozima, psihijatrima i drugim stručnjacima koji žele da svoj svakodnevni rad upotpune i obogate muzikom u terapijske svrhe bilo kod dece i adolescenata ili kod odraslih koji imaju indikaciju za primenu ovakve terapijske metode lečenja.

 

U PRODAJI INVENTAR ZA PROCENU SIMULIRANIH SIMPTOMA - SIMS (Sinapsa edicije, 2020.)

SIMS testSinapsa edicije objavila je Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS (autori Michelle R. Widows i Glenn P. Smith). Urednik srpskog izdanja je prof. dr Vojislava Bugarski-Ignjatović; recenzenti prof. dr Valentina Baić i doc. dr Ksenija Kolundžija.

Reč je o višedimenzionalnom inventaru za samoprocenu, koji se koristi brzu procenu i otkrivanje prisustva simuliranja psihopatoloških simptoma i/ili kognitivnog deficita u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima. 

Za kupovinu i primenu ovog instrumenta obavezno je pohađanje jednodnevne obuke (DRUGA GRUPA: 18.12.2020., prijave do 10.12.2020.). 

U PRODAJI SRPSKO STANDARDIZOVANO IZDANJE BECKOVOG INVENTARA DEPRESIJE

bdi kompletSinapsa edicije objavila je nedavno i licencirano izdanje Beckovog inventara depresije (BDI-II) koji je po prvi put u srpskoj sredini prošao zvanično kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije a koji su neophodni za njegovu komercijalnu i praktičnu primenu. Standardizacija inventara za populaciju u Srbiji (na uzorku od 289 pacijenata iz različitih kliničkih centara i 355 studenata) urađena je na stručan način pod uredništvom prof. dr Ljiljane Mihić i prof. dr Zdenke Novović za Odseka za psihologiju Filozofskof fakulteta u Novom Sadu. Svi relevantni podaci potrebni za primenu i interpretaciju ovog testa jasno su i pregledno opisani u tehničkom priručniku. Komplet testa, koji sadrži po 100 Upitnika za muškarce, 100 Upitnika za žene i Priručnik, može se naručiti po ceni od 19.312 dinara sa porezom. Za primenu u istraživačke svrhe potrebna je dozvola Izdavača (copyright za Srbiju: Sinapsa edicije). 

12. OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU PAI INVENTARA LIČNOSTI (19.11.2021.) on-line

eduk. pai 11-2021

RAZUM IZNAD OSJEĆAJA

Razum iznad osjećaja

  

Razum iznad osjećaja (izdavača Naklade Slap) je knjiga za samopomoć koja prati postavke Kognitivno-bihejvioralne terapije i ima za cilj da poduči strategije, metode i veštine koje su se pokazale izuzetno uspešne u rešavanju probelma poput anksioznosti, panike, ljutnje, depresije, ljubomore, kao i u rešavanju problema u odnosima ili hendlovanja stresa...

Opširnije o knjizi...