autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
 • 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

Obrasci

Registracija novih korisnika (word / pdf)

Obrazac za prijavu na edukaciju (word / pdf)

Testovi za nastavu (word/pdf)

Testovi za istraživanja (word / pdf)

Testovi za knjigu ili časopis (word / pdf)

Uputstva za recenzente (word / pdf)

 

STANDARDIZACIJA I ADAPTACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH INSTRUMENATA


U saradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima SINAPSA EDICIJE radi na prevođenju, adaptaciji i normiranju novih dijagnostičkih instrumenata u Srbiji. Cilj nam je da što više upotpunimo ponudu psiholoških, ali drugih mernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete merenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o standardizacijama koje su u toku ili su u planu, i o njihovom napredovanju, ali se i prijaviti za učestvovanje u nekoj od njih. 

Učestvovanje u standardizaciji se honoriše, pri čemu visina honorara zavisi od broja ispitanika, uslova primene i dužine samog instrumenta. 

Istraživači koji žele da realizuju istraživanja sa instrumentima koji su u postupku standardizacije, mogu nam se obratiti za saradnju koja podrazumeva dobijanje listova za odgovore (gratis ili sa popustom) uz obavezu dostavljanja rezultata po završetku ispitivanja.
 
Istraživačima i institucijama koji su zainteresovani za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost realizacije celokupne standardizacije prema dogovoru. 
 

Planirani prevodi,  standardizacije i adaptacije:

  

 

NRDLS-SR - Nova Reynell razvojna jezička skala

Autori izvornog izdanja: Susan Edwards, Carolyn Letts

Osnovni podaci o instrumentu: četvrto revidirano izdanje; primenjuje se za otkrivanje jezičkog poremećaja kod dece od ranog uzrasta (2.0–7.6 god.); Sastoji se od skale razumevanja i skale produkcije. Zadavanje traje do 60 minuta. 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

PredČiP - Test za procenjivanje predveština čitanja i pisanja

Autori: Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček

Osnovni podaci o instrumentu: Trijažni instrument za otkrivanje dece kod koje postignuća na testu upućuju na jezičke teškoće i teškoće očetnog čitanja i pisanja; Sastoji se 16 zadataka. Zadavanje traje oko 25 minuta.

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

BAI - Beckova skala anksioznosti 

Autor izvornog izdanja: Aaron T. Beck

Osnovni podaci o instrumentu: kratka forma upitnika namenjena za merenje težine i nivoa anksioznosti kod odraslih osoba. Zadavanje traje 5-10 minuta. 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

PAS - Trijažni instrument za procenu ličnosti

Autor: Leslie C. Morey 

Osnovni podaci o instrumentu: objektivni instrument namenjen za brzu trijažu širokog raspona kliničkih problema. Razvijen je u okviru matičnog instrumenta – Inventara za ispitivanje ličnosti (PAI). Sastoji se o 22 tvrdnje. Zadavanje traje oko 10 minuta.

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

BIP - Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju

Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Personlichkeitsbeschreibung, by Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Gottingen

Autor: R. Hossiep, M. Paschen 

Osnovni podaci o instrumentu: ispituje osobine ličnosti relevantne za radni uspeh, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 35-45 min., ocenjivanje ručno ili putem elektronskog programa. 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

 

MLQ - Višefaktorski upitnik rukovođenja

Multifactor Leadership Questionnaire, 2004, Mind Garden

Autor: Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass

Osnovni podaci o instrumentu: ispituje stilove rukovođenja, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 10-15 min., ocenjivanje ručno(samokopirni list) 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

 

AMI - Inventar motivacije za postignuće

Achievement Motivation Inventory, 2004 - Hogrefe & Huber Publishers

Autori: H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochask
Osnovni podaci o instrumentu: zasnovan je na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti; primenjuje se na osobama iznad 18 godina; grupno ili individualno; papir-olovka ili elektronska primena; trajanje ispitivanja 25 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

 

MBI - Upitnik izgaranja na poslu

Autori: Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab

Osnovni podaci o instrumentu: Danas se smatra najpoznatijom merom izgaranja na poslu. Postoje tri verzije/forme MBI upitnika, koje imaju donekle slične skale koje procenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtevima zanimanja na koja se odnose. Primena: individualna ili grupna. Trajanje: 10-15 minuta. Ocenjivanje: ručno

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

U PLANU

ASEBA 
(Achenbachov sistem empirijski zasnovane procene) 

BHS (Beckova skala beznađa) 

DRS-2 (Skala za procenu demencije – drugo izdanje) 

KNT (Kognitivni neverbalni test) 

  - - -

 

Prijavite se za učestvovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem KONTAKT OBRASCA.

Obavestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili.

Podaci koje navedete biće korišćeni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.

 

PREDSTAVLJAMO NEUROPSIHOLOŠKI TEST - BENDER-GEŠTALT II

bendermvBender vizuelno-motorički geštalt test koristan je u ispitivanju nadarenih osoba, osoba koje su klasifikovane kao duševno zaostale, kao i osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Takođe je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stepena razvoja nervnog sistema, ali i za procenjivanje vizuelne zrelosti, vizuelno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja grešaka, motivacije i veština dosećanja.
Nova verzija testa, pored 9 originalnih crteža, sadrži i novih 7 koji povećavaju raspon procenjivanih sposobnosti. Postoji i nova faza Dosećanja, koja daje brzu procenu pamćenja. Izvornom obliku testa dodati su još i Motorički i Perceptivni test, a u cilju povećanja njegove kliničke vrednosti.

UČEŠĆE SINAPSA EDICIJE NA SKUPU "SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI" U NOVOM SADU

Current Trends in PsychologySINAPSA EDICIJE sponzor je Naučno–stručnog skupa "Savremeni trendovi u psihologiji" koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2013. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u organizaciji Odseka za psihologiju

SINAPSA EDICIJE uzeće i učešće u programu ovog skupa i psihološkoj javnosti predstaviti svoje planove i aktivnosti na polju izdavaštva, posebno kada je reč o psihodijagnostičkim sredstvima. Prezentacija će se održati u petak 11.10.2013. od 15.30 h u Kino sali.

U toku skupa biće organizovana i prodaja knjiga iz oblasti psihologije.

EDUKACIJA: INTERVJU ZASNOVAN NA KOMPETENCIJAMA, 25.03.2014.

Intervju zasnovan na kompetencijama počiva na konceptu kompetencija koje predstavljaju konkretno ponašanje (veštine, stavove, znanja, sposobnosti, crte ličnosti) koje ljudi treba da demonstriraju kako bi efikasno obavljali konkretan posao. Kombinovan sa drugim tehnikama, ovaj tip intervjua daje pouzdaniju procenu od strukturiranog intervjua prilikom odabira ljudi za određene pozicije. Postavke na kojima počiva uspešno se mogu primeniti i u drugim oblastima HR ciklusa – obukama, ocenjivanju i razvoju zaposlenih.

Datum održavanja: 25.03.2014. Rok za prijavu: 10.03.2014. Kotizacija: 11.800 din.

 Detaljnije  informacije

intervjuv7

Program seminara nadopunjuje se sa publikacijom VEŠTINE VOĐENJA INTERVJUA, koju učesnici mogu naručiti po ceni od 2475 din. 

Iz sadržaja:
Neslužbeni intervjui; Selekcijski intervjui s pojedincem; Selekcijski paneli i grupni intervjui; Procenjivački intervjui; Istraživački intervjui; Intervjui sa decom i Medijski intervjui.

DETERMINISTIČKI KAOS ZA NEMATEMATIČARE

kaos2.1

 • Metodologija proizašla iz  teorije determinističkog haosa prikazana je na svima prihvatljiv način.
 • Novi pojmovi i koncepti koji su nezaobilazni za razumevanje suštine same teorije i njenih implikacija za sva naučna područja.
 • Sadržaj: Uvod u dinamičke sustave, Osnovni pojmovi u nelinearnoj dinamici i kaos, Kvantitativni indikatori nelinearne dinamike, Metode za redukciju šuma i testiranje nelinearnosti, Srodne teorije, Prilog - galerija fraktala 
 • Autor knjige: Ana Proroković (Izdavač: Naklada Slap, 2014. god, 700 str.,). Detaljnije...