autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
 • 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

Copyright obaveštenje

 

copyrightTestovi i knjige iz naše ponude zaštićeni su autorizovani proizvodi 

Reprodukovanje ili prenošenje u bilo kom obliku i bilo kojim sredstvima u druge medije, uključujuči elektronsko ili mehaničko kopiranje i snimanje u informacione sisteme, nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti izdavača. Reprodukovanje delova zaštićenih testova ili listova za odgovore, bez obzira na to jesu li za prodaju ili ponuđeni besplatno, direktno je kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

Takođe, nije dozvoljena adaptacija, modifikacija ili izrada posebnih verzija bez prethodnog pismenog odobrenja izdavača. Pismeno odobrenje vlasnika autorskih i izdavačkih prava (copyrighta) nužno je pri:

 • svakoj modifikaciji, adaptaciji ili bilo kakvom menjanju standardne verzije psihodijagnostičkog sredstva (npr. dodavanje ili izbacivanje ajtema, skraćivanje skala i sl.),
 • svakom prevođenju testa ili dela testa na jezik na kojem trenutno nije dostupan,
 • pri svakom korišćenju samo određenog dela testa koji odstupa od standardizovanog načina primene tog instrumenta,
 • pri svakom objavljivanju ajtema ili delova testovnog materijala (tabele, slike, grafikoni) u sklopu publikacije ili kvalifikacijskog rada.

Korisnike obaveštavamo da neautorizovana adaptacija, modifikacija ili posebna verzija nekog instrumenta može uticati na valjanost test. Navedene radnje se smatraju povredom autorskih prava i za posledicu mogu imati pokretanje sudskog spora.

 

Dozvola za upotrebu zaštićenih normicopyright1

Sinapsa edicije ima isključivo pravo autorizovati reprodukcije objavljenih testova, uključujući i norme. Kopiranje normi bez autorizacije je zabranjeno prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, a odnosi se i na unos podataka u kompjuterski program za obradu, ocenjivanje i izveštavanje o rezultatima testa.

Osobe ili ustanove koje žele da koriste norme u vlasništvu Sinapsa edicije mogu podneti pismeni zahtev. Dozvola sa naše strane za korišćenje normativnih podataka ne garantuje tačnost i ne znači preuzimanje odgovornosti za tačnost obrade podataka, ocenjivanje ili izveštavanje o rezultatima testa.

 

Sadržaj web stranice

Kompletan sadržaj web stranice nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Sinapsa edicije, bez obzira o kojem se mediju radi, obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje izdavača. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je " informacija preuzeta sa sajta http://www.sinapsaedicije.rs/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

PROGRAM OBUKE ZA WISC-IV - 1. dan

Povratak na pregled obuke za WISC testwisc-obuka-dan-1

PROGRAM OBUKE ZA WISC-IV - 2. dan

Povratak na pregled obuke za WISC testwisc-obuka-dan-2

IZVODI IZ RECENZIJA ZA KNJIGU DETEKCIJA LAGANJA

Knjiga Detekcija laganja predstavlja celovito naučno izlaganje materije koja se odnosi na problematiku laganja i otkrivanja obmanjujućeg ponašanja. Ona predstavlja prvu knjigu o ovoj tematici na našim prostorima. Po mnogo čemu je jedinstvena, originalna i informativna, jer prezentuje široka i praktično primenjiva znanja... Autori na osnovu... naučnoistraživačkog rada, pružaju obuhvatniju sliku onoga što je današnja nauka mogla da kaže o laganju, neverbalnim i verbalnim karakteristikama obmanjujućeg ponašanja, kao i načinima detekcije laganja.

                                                                                      Prof. dr Dobrivoje Radovanović

 

 

Predmetnu knjigu možemo definisati kao naučnu monografiju, jer su u njoj na kritičan način predstavljeni rezultati važnijih savremenih istraživanja iz oblasti otkrivanja laganja. Pored toga, autori predstavljaju i rezultate vlastitog istraživačkog rada. Svesni da je istraživačkih podataka jako mnogo, autori svako poglavlje završavaju preglednim i razumljivim sažetkom, što knjizi daje dodatnu vrednost. Takvih knjiga u svetu nema mnogo, jer se većina autora bavi samo specifičnim aspektima koji se odnose na pitanje otkrivanja laganja.

                                              Prof. emeritus za Kriminalističku psihologiju Peter Umek

        

Delo pod naslovom Detekcija laganja predstavlja originalnu naučnu monografiju namenjenu stručnjacima koji se u svom profesionalnom radu često suočavaju sa zadatkom da razlikuju istinit od lažnog iskaza, kao i studentima koji se edukuju za poslove koji uključuju takve procene. Pošto je laganje pojava s kojom se ljudi susreću u svakodnevnim životnim situacijama... problematika koja je obrađena u ovoj monografiji je značajna i atraktivna i za širu čitalačku publiku. U okviru naučne produkcije u zemlji i regionu ovo je prvo delo u kojem su sistematizovana aktuelna saznanja u vezi sa procenom istinitosti iskaza.

                                                                                                Prof. dr Dušanka Mitrović

 

Nazad na prikaz knjige

O AUTORIMA KNJIGE DETEKCIJA LAGANJA

Dr Valentina Baić je docent na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Od 2011. godine na Katedri kriminalističkih nauka na osnovnim studijama učestvuje u realizaciji nastave na predmetima Kriminalistička psihologija i Taktika obezbeđivanja iskaza, a na specijalističkim studijama na smeru Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminala na predmetu Obezbeđenje dokaza.

U periodu od 1995. do 2011. godine radila je u MUP na poslovima suzbijanja opšteg i organizovanog kriminaliteta. Angažovana je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao saradnik u zvanju docenta za nastavne predmete Psihologija maloletničke delinkvencije, Prevencija maloletničke delinkvencije i Psihološke osnove poremećaja u ponašanju, prema studijskom programu osnovnih akademskih studija Specijalne edukacije i rehabilitacije.

Završila je studije kriminalistike i psihologije. Postdiplomske studije završila je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je odbranila magistarsku tezu Prepoznavanje laganja na osnovu neverbalnog ponašanja kod studenata Kriminalističko policijske akademije. Doktorsku disertaciju Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza odbranila je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Naučni rad dr Baić najvećim delom je fokusiran na istraživanje verbalnih i neverbalnih karakteristika obmanjujućeg ponašanja, kao i na primenu tehnika detekcije laganja. Bavi se i problematikom kriminalnog ponašanja seksualnih prestupnika. Do sada je objavila više od 25 naučnih radova i učestvovala na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

Dr Igor Areh je vanredni profesor na Fakultetu bezbednosnih nauka Univerziteta u Mariboru. Od 2000. godine učestvuje u realizaciji nastave na predmetima Forenzička psihologija, Istražna psihologija i Psihologija u kaznenom pravosuđu, kao i na realizaciji kurseva iz oblasti kognitivne i forenzičke psihologije.

Završio je studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Doktorsku disertaciju Uticaj karakternih osobina na verodostojnost svedočenja odbranio je 2008. godine na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Njegov naučni rad najvećim delom je fokusiran na ocenjivanje verodostojnosti svedočenja i intervjuisanja u istražnom postupku. Kao sudski veštak prvenstveno sarađuje sa policijom u istražnom postupku u slučajevima rasvetljavanja težih krivičnih dela. Napisao je preko 60 stručnih i naučnih radova i tri monografije koje se odnose na oblast forenzičke psihologije.

 

Nazad na prikaz knjige

sinapsa edicije hala 2a sajam knjiga 2016

hala 2a sinapsa 2016