ELEKTRONSKO TESTIRANJE I BODOVANJE INSTRUMENATA (E-PONS)

 ePONS zaglavlje web


ePONS
 je novi program koji pruža mnoge mogućnosti za elektronsku primenu i bodovanje 
psihodijagnostičkih instrumenata. Nakon što odaberete instrumente i vrste kredita koje želite da 
kupite, kontaktirajte nas kako bismo Vam poslali instalacioni CD ili link zapreuzimanje programa.

ePONS radi posistemu kredita koje možete kupovati, doplaćivati i aktivirati bilo telefonski
(na broj 011 329 11 73) bilo putem interneta.

Program je jednostavan i praktičan, i stalno se razvija i upotpunjuje novim instrumentima, 
a ažuriranja su uvek dostupna na jednostavan i brz način.

 

Opis mogućnosti ePONS-a:

1. BODOVANJE 

ePONS omogućava lako, brzo i potpuno tačno bodovanje instrumenata.
Nakon što ste primenili papir-olovka formu instrumenta nije više potrebno odgovore bodovati
ručno i pomoću šablona. Uštedite vreme tako što ćete u program uneti odgovore ispitanika na određenom instrumentu,

nakon čega će Vam odmah postati dostupni njegovi rezultati u obliku tabele i profila. 
Program pruža i mogućnost ponovljenog unosa kako bi se tačnost upisa rezultata proverila, 
a mogućnost greške smanjila na minimum.

ePONS bodovanjePotražite u katalogu instrumente sa ikonicom ePONSa, koja označava da je za njih dostupan ovakav 
oblik elektronskog bodovanja i naručite željeni broj kredita (jedan kredit je dovoljan
za dobijanje rezultata jednog ispitanika). 

 

2. PRIMENA I BODOVANJE

ePONS pruža mogućnost računarske primene instrumenata, tj. testiranja ispitanika na Vašem računaru.
Dakle, celokupan postupak primene, od uputstva za ispitanika do krajnjeg izveštaja o rezultatima ispitanika je potpuno elektronski. Vaš zadatak je da upišete ime i prezime ispitanika i da odabrete jedan ili više instrumenata koje želite da primenite. Sve ostalo ispitanik sam popunjava, tj. direktno odgovara, pomoću miša ili tastature, napitanja ili zadatke koji su identični testovima u papirnatom obliku, a instrumenti se jedan za drugim pokreću, redosledom koji ste Vi odabrali. Izveštaji s rezultatima na pojedinom instrumentu Vama su dostupni odmah nakon 
što ispitanik završi rešavanje zadatih instrumenata.

ePONS primena i bodovanjePotražite u katalogu instrumente sa ikonicom ePONSa, koja označava da je za njih dostupan ovakav oblik
elektronske primene instrumenta i naručite željeni broj kredita za primenu i bodovanje (jedan kredit dovoljan
je za jedno testiranje, tj. primenu odabranog instrumenta i za dobijanje rezultata tog ispitanika).

 

3. INTERPRETACIJA

Kod pojedinih psihodijagnostičkih instrumenata dostupna je i mogućnost dobijanja izveštaja koji 
uključuje i interpretaciju rezultata ispitanika. 

Izveštaj s interpretacijom može se dobiti kod pojedinih psihodijagnostičkih
instrumenata nezavisno od togada li ste u ePONSu koristili opciju bodovanja ili primene (dakle, nezavisno 
od toga da li ste sami unosili rezultate ispitanika ili je celokupna primena sprovedena u e-PONS-u).

ePONS interpretacijaPotražite u katalogu psihodijagnostičke instrumente sa ikonicom ePONSa , koja označava da je za njih
dostupan izveštaj s interpretacijom i naručite željeni broj kredita za interpretaciju (jedan kredit dovoljan je za
dobijanje jednog izveštaja sa interpretacijom).

 

TRENUTNO DOSTUPNI PSIHODIJAGNOSTIČKI INSTRUMENTI NASRPSKOM
ePONS-u:

  • PAI
  • 16PF
  • NEO PI-R
  • NEO FFI
  • TN-10
  • TN-20
  • EPQ

 

TRENUTNO DOSTUPNI PSIHODIJAGNOSTIČKI INSTRUMENTI NA HRVATSKOM
ePONS-u:
PAI, PAI-A, 16PF, NEO PI-R, NEO FFI, BIP, AMI, AMI-K, BFQ, EPQ, DAT-BOS, DAT-BTS, KNT, MMPI-2-RF, TN-10, TN-20

 

 

 

Uputstvo