PAI-A Komplet

Email
Cena: 41.837,00 Din.
Opis
233-50 PAI-A Komplet(10 kom. Svezaka s tvrdnjama M, 10 kom. Svezaka s tvrdnjama Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom Obrazaca za izradu profila, 50 kom Obrazaca kritičnih ajtema, PAI podložak, Morey: Priručnik za Inventar za ispitivanje ličnosti) 1 41,832.00  PDV
233-01 PAI-A Inventar M (10) 10 3,740.00 10%
233-02 PAI-A Inventar Ž (10) 10 3,740.00 10%
233-03 PAI-A List za odgovore (50) 50 9,350.00 10%
233-04 PAI-A Obrazac za izradu profila (50) 50 8,410.00 10%
233-05 PAI-A Obrazac kritičnih stavki (50) 50 6,545.00 10%
233-21 PAI-A Podložak 1 1,632.00 20%
233-90 L. C. Morey: Priručnik za Inventar za procenu ličnosti 1 8,415.00 10%
  Dodatna ponuda:      
233-61 PAI-A ePONS bodovanje (zamenjuje stavke 233-04 i 233-05) 50 7,920.00 20%
233-62 PAI-A ePONS primena i bodovanje (zamenjuje stavke 233-01, 02, 03, 04 i 05) 25 11,880.00 20%