strukturirani inventar simuliranih simptoma - sims

Michelle R. Widows, Glenn P. Smith

PREGLED

Šta meri: simulaciju prisutnosti simptoma psihopatologije i kognitivnog deficita
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna
Trajanje: 10 do 15 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
IZDAVAČ HRVATSKOG IZDANJA: Naklada Slap, Zagreb, 2015.

 

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima. 

Inventar se sastoji od 75 ajtema, a namenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina. 
Mogu ga primenjivati forenzičari i kliničari, kao i stručnjaci u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, lekari i ostali stručnjaci). 

Ukupan rezultat na inventaru predstavlja opštu procenu verovatnoće da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja. SIMS je snažno sredstvo za dobijanje konvergentnih podataka u proceni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procenom. 

Psihoza (P)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi bizarne ili neobične psihotične simptome koje obično ne nalazimo kod stvarnih psihijatrijskih pacijenata.

Neurološko oštećenje (NO)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi nelogične ili visokoatipične neurološke simptome.

Poremećaji pamćenja (PP)

Proceenjuje stepen u kojem ispitanik navodi simptome oštećenja pamćenja koji nisu u skladu s obrascima oštećenja kakve nalazimo kod povreda ili disfunkcije mozga. 

Niska inteligencija (NI)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik lažira/preuveličava intelektualne deficite netačnim odgovaranjem na jednostavna pitanja iz opšteg korpusa znanja.

Afektivni poremećaji (AP)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi atipične simptome depresije i anksioznosti. Ukupan rezultat odražava općšte simuliranje u kliničkoj slici.


Interpretacija je moguća na tri nivoa:
a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje
b) deskriptivna analiza povišenih rezultata na skalama
c) deskriptivna analiza na osnovu pojedinačnih ajtema. 

Rezultate u SIMS-u trebaju da tumače stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom obrazovanjem za procenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje. 

Analiza povišenih rezultata u pojedinim skalama kao i pojedinačnih ajtema može pružiti kvalitativne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procenu ishoda tretmana.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS

SIMS Komplet

Cena: 20.284,00 Din.